การใช้งาน


กลุ่มอุตสาหกรรม

     การดูแลผิว และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
อุตสาหกรรมสารเคมี      
     ปศุสัตว์และฟาร์ม
ระบบบำบัดน้ำเสีย     
     อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม      
     อุตสาหกรรมอาหาร